Древна Мизия

Название на област и провинция в Мала Азия, населявана от мизи, фриги, троянци, еолийци и лидийци още през II хил. пр.Хр.  През VII в. пр.Хр. Мизия била завладяна от лидийците, а след средата на VI в. пр.Хр. от персите. По време на походите на Александър Македонски била включена в територията на огромната държава. През елинистическата […]

Древните Мизи

Сборно название на тракийски племена населявали Мала Азия с център Троада през II хилядолетие пр.Хр. известни от Омир като умели бойци отблизо. Според сведенията на историци и географи-племена, обитавали териториите между р.Дунав и Стара планина. Мизите упорито бранели свободата си срещу легионите на Марк Крас но през 28 г. пр.Хр. били победени. През 15 г. […]