Александър Македонски

Александър Велики 356-323 г. пр.Хр., син на Филип II Македонски и Олимпиада. Получил елинско образование при Аристотел. След смъртта на Филип II Александър Македонски подчинил Елада и се обявил в Коринт за предводител на гърците във войната с персите. Като завладял Хелеспонта той се прехвърлил в Мала Азия и там удържал ред победи над персийския […]

Персей – Македонски цар

Последният цар на Македония 179 – 168 г. пр.Хр, син на Филип V. Успял да отстрани от властта проримски настроения си брат Деметрий и да организира с гръцките градове антиримска коалиция. Така наречената Трета македонска война имала благоприятно начало за Персей но в битката при Пидна 168 г. пр.Хр. той бил разгромен и принуден да […]

Филип II-ри Македонски

(роден ок.382 – починал 336г. пр.Хр) Македонски цар-реформатор царувал 359-336 г. пр.Хр., при когото Македония се превърнала в централизирана държава. Филип II Македонски реорганизирал войската – въвел във военния строй т.нар. македонска фаланга и положил основите на военния флот в Македония. Успял да завладее от траките Пангей с нейните златоносни рудници и гръцката колония Амфиполис. […]