Александър Македонски

Александър Велики 356-323 г. пр.Хр., син на Филип II Македонски и Олимпиада. Получил елинско образование при Аристотел. След смъртта на Филип II Александър Македонски подчинил Елада и се обявил в Коринт за предводител на гърците във войната с персите. Като завладял Хелеспонта той се прехвърлил в Мала Азия и там удържал ред победи над персийския […]

Котис I-ви – Тракийски цар

Oдриски цар 383-360/359 г. пр.Хр.  В началото на управлението си провеждал проатинска политика. След като стабилизирал властта си и предприел мерки за сближаване с владетелите на трибалите, мизите и гетите той започнал да води активна външна политика в която използвал и гръцка наемна войска и командири.  През 376-375 г. пр.Хр. използвал нападението на трибалите над […]

Одриско царство

Най-значителното тракийско държавно обединение, което започнало постепенното си политическо разширение при първия известен владетел Терес управлявал към края на VI и първата половина на V в. пр.Хр. Той укрепил властта и влиянието си на север до делтата на р. Дунав, на югоизток до брега на Пропонтида, а на запад до устието на р. Марица. Негов […]

Персей – Македонски цар

Последният цар на Македония 179 – 168 г. пр.Хр, син на Филип V. Успял да отстрани от властта проримски настроения си брат Деметрий и да организира с гръцките градове антиримска коалиция. Така наречената Трета македонска война имала благоприятно начало за Персей но в битката при Пидна 168 г. пр.Хр. той бил разгромен и принуден да […]

Севт I-ви – Тракийски цар

Tракийски цар 424-ок.408 г. пр.Хр., син на одриския владетел Спарадок и наследник на Ситалк. По време на военните операции срещу Македония и Халкидика през 429 г. пр.Хр. играл значителна роля в политиката на държавата. След смъртта на Ситалк през 424 г. пр.Хр. демонстрирал цялата мощ на царството като събирал от подвластните колонии в Егея данъци […]

Филип II-ри Македонски

(роден ок.382 – починал 336г. пр.Хр) Македонски цар-реформатор царувал 359-336 г. пр.Хр., при когото Македония се превърнала в централизирана държава. Филип II Македонски реорганизирал войската – въвел във военния строй т.нар. македонска фаланга и положил основите на военния флот в Македония. Успял да завладее от траките Пангей с нейните златоносни рудници и гръцката колония Амфиполис. […]

Първи Атински морски съюз

Атинско-делоски съюз (Делоска симахия) – съюз сключен по време на Гръцко-персийските войни 478 – 477 г. пр.Хр. между Атина от една страна и гръцките полиси в Мала Азия и Егея от друга. Тази федерация от над 200 морски полиса под егидата на Атина била организирана за довеждане докрай на войната срещу персите но в нея […]

Втори Атински морски съюз

Така се наричал съюзът на около 70 полиса организиран от Атина през 378-377 г. пр.Хр., след Коринтската война. Той имал организация подобна на Първия атински морски съюз – Общосъюзният съвет (синедрион) се свиквал в Атина, но бил независим от Атинската държава. Отново имало парични вноски от съюзниците, които били наречени „синтаксис“ за да не напомнят […]