Публикации от категория: 'ДРЕВНА ИСТОРИЯ-СПРАВОЧНИК'

Александър Македонски

Александър Велики 356-323 г. пр.Хр., син на Филип II Македонски и Олимпиада. Получил елинско образование при Аристотел. След смъртта на Филип II Александър Македонски подчинил Елада и се обявил в Коринт за предводител на гърците във войната с персите. Като завладял Хелеспонта той се прехвърлил в Мала Азия и там удържал ред победи над персийския […]

Древна Дакия

Римска провинция, създадена след победата на император Траян над даките. Границите и били р.Тиса на запад, Карпатите на север, р.Олт на изток и р.Дунав на юг. Тя имала особено важно военностратегическо и икономическо значение за римската административна система на Балканите. Централната власт стимулирала икономиката и развитието на градския живот. Били построени пътища и укрепителни съоръжения. […]

Древна Илирия

Oбласт в северозападната част на Балканския пoлуостров, където през 27 г. пр.Хр. Октавиан (по-късно Октавиан Август) създал провинция Илирик. Впоследствие Илирик била разделена на две: Долна (Далмация) и Горна (Панония). При император Константин I Велики в Илирик влезли Горна Мизия, Реция, Норик, Дакия, Македония и Гърция. След началото на V в. провинцията станала обект на […]

Древна Мизия

Название на област и провинция в Мала Азия, населявана от мизи, фриги, троянци, еолийци и лидийци още през II хил. пр.Хр.  През VII в. пр.Хр. Мизия била завладяна от лидийците, а след средата на VI в. пр.Хр. от персите. По време на походите на Александър Македонски била включена в територията на огромната държава. През елинистическата […]

Древна Скития

Название на Северното Причерноморие с прилежащите му степни области в периода VII-I в. пр.Хр. Обширните пространства между делтата на Дунав и р. Дон с полуостров Крим и лесостепните райони били заселени със скитски или близки на тях по етнически облик, език и култура племенни групи. След завладяването на Скития от сарматите през III-II в. пр.Хр. […]

Древна Тракия

Название на земите населявани от траките (на север до Карпатите, на изток до Черно море, на юг до Егейско море, на запад до р.Вардар). Tраките се споменават като съюзници на троянците в Омировия епос, а името им се разчита и в критско-микенски писмени паметници. След основаването и развитието на гръцките колонии по тракийското крайбрежие от […]

Древните Даки

Общо название на група северно-тракийски племена, които живеели между Карпатската верига и р. Дунав. Даките имали общи обичаи, бит, език и култура с гетите, но станали известни на античната писмена традиция едва по времето на Цезар. Най-голям разцвет дакийската държава достигнала при Децебал, който успял да обедини севернотракийските племена. Особено ожесточени били военните стълкновения при […]

Древните Илири

Индоевропейски племена, които към края на II хил. пр.Хр. вече се били настанили в западния дял на Балканския полуостров. Граничните области с траките не били точно определени, но в общи линии е ясно, че става дума за смесената етнокултурна среда по долината на р.Аксий (Вардар). На северозапад илирите граничели с келтите. По-значителни държавни обединения илирите […]

Древните Мизи

Сборно название на тракийски племена населявали Мала Азия с център Троада през II хилядолетие пр.Хр. известни от Омир като умели бойци отблизо. Според сведенията на историци и географи-племена, обитавали териториите между р.Дунав и Стара планина. Мизите упорито бранели свободата си срещу легионите на Марк Крас но през 28 г. пр.Хр. били победени. През 15 г. […]

Древните Траки

Название на населението, което в древността обитавало територията между Карпатите и Егея и островите, но заемало и райони от Мала Азия, северното черноморско крайбрежие и др. Tраките се споменават като съюзници на троянците в Омировия епос, а името им се разчита и в критско-микенски писмени паметници. По произход се отнасят към народите от индоевропейската етническа […]